Lyrics

TRUMBO - "Trumbo" (2011)


ZIZAREAK Planetan Gizakumeak / Sagarraren zizareak / Munduan ehiztariak / Unibertso barean harrapakinak
Amuan kizkurtzen den ugaztuna / Odol beroa jada hoztua / sagua eta katuaren jokua / erregea peoi bilakatua.
GUSANOS  Seres humanos en el planeta / Los gusanos de la manzana / Cazadores en el mundo / Presas en el universo en calma / El mamifero que se retuerce en el anzuelo / La sangre caliente ya se ha congelado / El juego del gato y el ratón / El rey convertido en peón.
WORMS Human Beings in the planet / Worms of the apple / Hunters in the world / Preys in the calmed universe / The mammal twisting in the hook / hot blood already frozen / The game of the mouse and the cat / The King becomes a pawn.

AR USAINA Alfa arra dantzan da / Feromonen kiratsa / Oilarrak puztu du bularra / Ikuiluan nagusi paparra / Begipuntuan du hautagaia / Dariolako ar usaina / Urrundik somatzen duzu.
OLOR A MACHO El macho alfa lleva a cabo su danza / Hedor a feromonas / El gallo a hinchado su pecho / La pechuga que manda en el corral / Tiene a su candidata en el punto de mira / Desprende olor a macho / Lo notas desde lejos.
MACHO STENCH Alpha male is dancing / Pheromone stench / The rooster swells with pride / The breast that rules in the farmyard / He´s got the candidate on target / Smells like macho / You can feel it from far away.

NIAGARA Hau ez da gure guda / Hau ez da gure liskarra / Ez gaitezen arduratu / Odolak aurpegia / Zipristintzen ez badu / Zipristintzen ez badigu / Errugaberen bat geratzen da hemen 
Aingeru eroriak hegoak astintzen / Ur jauzi beltzaren azpian erretzen / Ihesbiderik ez da.
NIAGARA Esta no es nuestra guerra / Esta no es nuestra pelea / No nos preocupemos / A menos que la sangre nos salpique la cara / Queda algun inocente? / ángeles caidos baten sus alas / ardemos bajo la catarata negra / No hay escapatoria.
NIAGARA This is not our war / This is not our fight / Don´t worry about that / Until blood splashes in our faces / Is it there anyone innocent? / Fallen angels flap their wings / We burn behind the black waterfall / There is no escape.

KORRONTE BEROAK/KORRONTE HOTZAK Amildegiaren barruan / Arnasa bila zaude / Itsaso zabalean zehar / Korronte bero eta hotzak zeharkatzen ditut / Ez dut ezer ulertzen / Gero eta azkarrago igeri egiten dut.
CORRIENTES CALIENTES/CORRIENTES FRÍAS Dentro del abismo / Intentas respirar / Cruzo corrientes calientes y frías en mar abierto / No entiendo nada / Nado cada vez mas deprisa.
HOT CURRENTS/COLD CURRENTS Inside the abyss / You try to hold your breath / Through the open sea / I cross hot and cold currents / I don´t understand a thing / I swim faster and faster.


SEKRETUAK Ixilik esango dizut belarrira / Inork entzun ez dezan / Nire sekretuak zure esamesak 
Nire sekretuak guztion baitan / Atean belarria itsatsia / Nor da beste aldean? / Zurrumurrua, jaurtigai ixila / Bozgorailua, uhin erahilak.
SECRETOS Te susurraré al oido para que nadie nos oiga / Mis secretos, tus chascarrillos / Mis secretos en boca de todos / La oreja pegada a la puerta / Quien está al otro lado? / El rumor, proyectil silencioso / El altavoz, ondas asesinadas
SECRETS I´ll whisper in your ear / nobody will listen to it / My secrets, your gossips / My secrets, everybody´s domain / The ear sticked to the door / Who is in the other side? / The rumour, silent missile / The speaker, killed waves.


HEMEN GAUDE Hemen gaude  / Entzuten al duzue? / Entzun! .
ESTAMOS AQUÍ Estamos aquí / Nos oís? / Escuchad! 
WE ARE HERE We are here / Can you hear us? / Listen!


VESUVIO Sumendia lozorroan zegoelakoan / Iseka egin zioten / baina begi bat irekita mantentzen zuen / Errautsak zeru grisean / Lur beltzan garrak/ Sumendia esnatu da / Sumendia itzartu da.
VESUVIO Pensando que el volcán dormía profúndamente / Se burlaron de él / pero mantenía un ojo abierto / Cenizas en el cielo gris / Llamas en la tierra negra / El volcán ha despertado.
VESUVIO Pretending the volcano was asleep / They made fun of him / But he had one eye opened / Ashes in the grey sky / Flames in the black earth / Volcano is awaken / Vocano is arising


HIRU ERREGEEN MAHAIA Haitzen gainetik / Lur irmoetan / Domeinu sakratuan 
Akerraren kantua entzuten duzu / Burua kolpatzen dizu / Lanbro artean / Ilargia gorria da / Aldapa malkartsua / Pauso bat aurrera, bi atzeraka / Haizeak ahots krudela garraiatzen du zugana / Bidea ezabatu da / Zure atzean ez dago ezer
LA MESA DE LOS TRES REYES Por encima de las rocas / En las tierras baldías / En los dominios sagrados / Escuchas el canto del carnero / Te golpea la cabeza / Entre la niebla / La luna es roja / Una escarpada pendiente / Un paso adelante, dos hacia atrás / El viento arrastra una voz cruel hacia ti / El camino se ha borrado / No hay nada trás de ti.
THREE KINGS TABLE Over the rocks / In the wasted lands / In the sacred domain / You can hear the chant of the ram / It hits your head / Beneath the fog / The moon is red / A steep hill / One step forward, two steps back / A cruel voice is being swept by the wind / The way has been erased / There is nothing behind you.


HELDU LIANA Uhinak al gara hormaren kontra kolpatzean berriz bueltatzeko / Zapore garratza / Mingainan itsatsita / Gogorarazten dit gure izaera / Primate babuak / Gaingaraturiko tximinoak
AGARRATE A LA LIANA Somos ondas para rebotar tras golpearnos contra la pared? / Un sabor amargo / Pegado a la lengua / me recuerda nuestra identidad / Estúpidos primates / Monos sobreevolucionados.
HOLD THE LIANA


IRITZIA Zure iritzia plazaratzen didazu / baina nik ez dizut eskatu / Zure gomendioak, zure ezagupenak / Zure buruarentzat gorde itzazu.
OPINIÓN Me expones tu opinión / Pero yo no te lo he pedido / Tus recomendaciones, tus conocimientos / Guárdatelos para ti.
OPINION You expose to me your opinion / but I didn´t ask for it / your advices, your knowledge / keep them for yourself